POLITYKA PRYWATNOŚCI

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że adwokat Kamila Morawska prowadząca Kancelarię Adwokacką Kamila Morawska przetwarza między innymi dane osobowe:
a) klientów będących osobami fizycznymi,
b) w przypadku klientów kancelarii będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów,
c) dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;
d) osób zgłaszających się do Kancelarii w celu uzyskania pomocy w zakresie doradztwa prawnego świadczonego przez kancelarię, jak również osób, których dane zostały uzyskane przy okazji świadczenia takich usług na rzecz klientów Kancelarii;
e) osób współpracujących z Kancelarią w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Kancelarię;
W związku z powyższym Kancelaria przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest adwokat Kamila Morawska, prowadząca Kancelarię Adwokacką w Warszawie (ul. Międzynarodowa 55/3, 03-922 Warszawa), NIP: 1132743827

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem można się skontaktować:
a) pod adresem e-mail: kamila.morawska@km-law.pl;
b) w biurze Kancelarii pod adresem:, ul. Puławska 12a lok. 6, 02-566 Warszawa lub listownie  na ten sam adres.

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO w celu i na podstawie co najmniej jednego z następujących przepisów: art. 6 ust.1 lit. a), b), c), d) i f) RODO, a więc:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności obowiązków podatkowych);
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez osobę trzecią (w szczególności takich jak: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, ustalanie konfliktów interesów, w celach archiwalnych i statystycznych)
Administrator informuje, że nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych w celu innymi niż cel, w którym dane te zostały zebrane.

 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
a) dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
b) dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
c) dane identyfikacji podatkowej;
d) dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
e) dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;
f) dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej;
g) dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług;

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) współpracujący z kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych;
b) nabywcy wierzytelności kancelarii;
c) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
d) podmioty świadczące usługi: informatyczne oraz nowych technologii, płatnicze, księgowo- finansowe, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, niszczenia dokumentów, pocztowe oraz kurierskie. Kancelaria może zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych; do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych; do czasu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa w razie przetwarzania w celu wypełnienia przez administratora ciążących na nim obowiązków prawnych lub do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

 

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

Administrator danych osobowych informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, które zostały przez Pana/ Panią przekazane Kancelarii, tj. prawo do ich otrzymania w ustrukturyzowanym powszechnym formacie oraz ich przesłania innemu administratorowi;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
e) prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tejże zgody przed jej cofnięciem (w przypadku przetwarzania na podstawie udzielonej zgody)

 

BRAK PROFILOWANIA

Pana/Pani dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

 

INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy, świadczenia pomocy prawnej, przedstawienia oferty handlowej.

 

PLIKI COOKIES („CIASTECZKA”)

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są używane, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny kancelarii. Pliki cookies rozpoznają urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlają stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pozwalają także tworzyć anonimowe statystyki strony www – dzięki temu możliwe jest lepsze poznanie oczekiwań użytkowników i rozwijanie strony w taki sposób, by była on jeszcze bardziej przyjazna. Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na komputerze czy smartfonie użytkownika, jednak internauci mogą samodzielnie zarządzać ciasteczkami, w tym zablokować te pliki. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje strony www kancelarii mogą nie działać poprawnie.