Postępowanie sądowe

Praktyka w zakresie spraw spornych jest jedną z najważniejszych dziedzin naszych specjalizacji. Występujemy jako pełnomocnicy w sporach wynikłych na gruncie prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, nieuczciwej konkurencji. Bardzo często są to spory o strategicznym znaczeniu dla biznesów naszych Klientów.

Naszą misją nie jest prowadzenie sporów sądowych, lecz znalezienie optymalnego rozwiązania problemów prawnych naszych klientów. Doradzając naszym Klientom kierujemy się zasadą minimalizowania ryzyka sporów, by oszczędzić czas i koszty. Tym niemniej, sytuacje sporne powstają i jest ważne, by zarządzać nimi w sposób skuteczny.

Jesteśmy aktywni na wszystkich etapach postępowania. Na etapie przedsądowym pomagamy w gromadzeniu dowodów oraz udzielamy też porad i przygotowujemy opinie prawne w zakresie wszelkich zagadnień związanych z dochodzeniem roszczeń.

Na bieżąco informujemy Klientów o stanie sprawy oraz planowanych działaniach. Składamy pisma procesowe, bierzemy udział w rozprawach, a w także angażujemy się w poszukiwanie polubownego rozwiązania sporu na zasadach korzystnych dla Klienta.

Działamy wszechstronnie - uwzględniamy kontekst biznesowy oraz wizerunkowy prowadzenia sporu i w razie potrzeby rekomendujemy odpowiednie działania np. z zakresu public relations.

W ramach specjalizacji procesowej nasze usługi obejmują m.in.:

  1. przygotowanie szczegółowych strategii prowadzenia sporu - z uwzględnieniem korzyści i skutków biznesowych, jak również szans przeprowadzenia skutecznej egzekucji
  2. pomoc prawną w zakresie gromadzenia i zabezpieczania dowodów;
  3. doradztwo i reprezentowanie Klientów przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym - w szczególności w sporach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych (np. o przywrócenie do pracy, odszkodowanie);
  4. doradztwo i reprezentowanie klientów w zakresie rozwiązywania sporów w trybie pozasądowym (mediacja, wsparcie w zakresie negocjowania i zawierania ugód.
  5.  

    Z uwagi na specyfikę tzw. spraw gospodarczych i postępowania przed sądem gospodarczym, gdzie stronami są profesjonalne podmioty, od których wymaga się podwyższonej staranności, pomoc adwokata, znającego regulacje prawne, dotyczące zarówno prawa materialnego jak i procesowego, a także, a może przede wszystkim - posiadającego doświadczenie, stanowi podstawę do satysfakcjonującego zakończenia sporu.

Adwokat Warszawa

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Wypełnij poniższy formularz. Oddzwonimy!Lub zadzwoń

607 163 863